Gdzie pozyskać dotację na rozwój firmy

Istnieją różnorakie modele finansowania, które możemy uzyskać z UE. To dotacje, a także instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje czy kapitał własny) oraz nagrody funduszy powierniczych lub też zamówienia (zamówienia publiczne).  

Dotacja dla firm już istniejących?

Dla firm już istniejących najlepszym rozwiązaniem są dotacje. To bezpośrednie wkłady finansowe z budżetu Unii Europejskiej przyznawane w formie darowizny beneficjentom zaangażowanym w działania służące polityce UE. Wydatki te podlegają w większości scentralizowanym zarządzaniu przez Komisję Europejską, bezpośrednio przez jej własne departamenty lub pośrednio przez agencje UE, agencje wykonawcze lub agencje krajowe. 

Dotacje unijne dla firm już istniejących dzielą się na dwie szerokie kategorie:

  • Dotacje finansujące działania mające pomóc w osiągnięciu celu stanowiącego część polityki UE.
  • Dotacje operacyjne, które finansują wydatki operacyjne podmiotu realizującego cel leżący w ogólnym interesie europejskim lub cel stanowiący część polityki UE.

Dotacje są instrumentem który opiera się na kosztach, które zostały faktycznie poniesione przez beneficjentów na sfinalizowanie danych działań, a wyniki konkursu pozostają już na zawsze własnością beneficjentów. Zobacz szczegóły aktualnych możliwości dofinansowań unijnych dla firm juź istniejacych na https://www.a1europe.pl/.

Instrumenty finansowe to środki wsparcia finansowego udzielane na zasadzie komplementarnej z budżetu w celu realizacji zaplanowanych celów dotyczących polityki Unii Europejskiej. Takie instrumenty mogą mieć formę inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, pożyczek lub gwarancji lub innych instrumentów podziału ryzyka i mogą, w stosownych przypadkach, być łączone z dotacjami. 

Ponadto instrumenty te, wdrażane we współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi, usuwają niedoskonałości rynku w zakresie zapewniania finansowania zewnętrznego (na przykład małym i średnim przedsiębiorstwom lub MŚP) i zapobiegają wypieraniu finansowania prywatnego.

Fundusz powierniczy to nieco inny mechanizm finansowania, w którym kilku lub nawet kilkunastu darczyńców czy podmiotów, wspólnie zarządza finansami na podstawie wspólnie uzgodnionych celów i formatów sprawozdawczych. Każdy fundusz powierniczy UE ma własną radę zarządzającą, która decyduje o wykorzystaniu połączonych zasobów. Fundusz powierniczy UE działa kolektywnie w imieniu UE i wszystkich podmiotów wnoszących wkład w jego finansowanie.

Nagroda stanowi wkład finansowy. Poprzez nagrody instytucje UE chcą:

  • Docenić wybitną pracę i osiągnięcia.
  • Nakłaniać do inwestycji – nagrody motywacyjne mają na celu pobudzenie inwestycji w określonym kierunku i są wykorzystywane głównie przez program Horyzont Europa.

Zamówienia publiczne to zakup usług, dostaw lub robót przez instytucję zamawiającą (instytucję UE lub administrację lokalną w państwie członkowskim) w drodze zamówienia publicznego. Należy pamiętać, że zamówienie publiczne zdecydowanie różni się od dotacji:

  • W przypadku umowy zamawiający otrzymuje odpłatnie potrzebny mu towar lub usługę.
  • W przypadku dotacji wnosi wkład do projektu realizowanego przez organizację zewnętrzną lub bezpośrednio do tej organizacji, ponieważ jej działania przyczyniają się do realizacji celów polityki UE.

Większość projektów finansowanych przez UE obejmuje współpracę między organizacjami z różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych. Dostępnych jest wiele usług wyszukiwania umożliwiających znalezienie odpowiednich partnerów. Partnerem może być każda firma, organizacja lub organizacja pozarządowa, niezależnie od miejsca ich siedziby, pod warunkiem, że jest rentowna i wykwalifikowana do wykonywania zadań określonych we wniosku projektowym. Musi jednak istnieć dowód na wykonalność operacyjną i finansową realizacji zadań projektowych w ramach wniosku. Każdy wnioskodawca może znaleźć swoich partnerów, ale istnieją różne usługi wyszukiwania partnerów, które mogą pomóc w znalezieniu organizacji chcących wziąć udział w składaniu wniosków lub opublikowaniu własnych ofert współpracy.

W tym miejscu znajdziesz najnowsze informacje o programach dofinansowania unijnego

Unia Europejska oferuje dotacje lub subsydia w kilku dziedzinach. Niektóre są dystrybuowane przez rząd, niektóre przez Agencję Przedsiębiorczości, niektóre przez samą UE. 

Po ogłoszeniu dotacji unijnej ogłaszany jest konkurs składania wniosków. To określa okres, w którym możesz złożyć wniosek. Aby złożyć wniosek, zwykle musisz złożyć plan. Istnieje kilka stron internetowych, na których można znaleźć informacje o dotacjach unijnych i o tym, jak się o nie ubiegać:

  • Agencja Przedsiębiorczości. Narzędzie Dotacje i Programy zawiera informacje o kilku dotacjach. Umożliwia złożenie wniosku o dotacje z zakresu biznesu, innowacji i oszczędzania energii, np. Horyzont 2020 i COSME.
  • Jednolity Obszar Elektronicznej Wymiany Danych Komisji Europejskiej (SEDIA) umożliwia wyszukiwanie projektów finansowania i przetargów opartych na programach.
  • Obszerne informacje na temat dotacji europejskich można znaleźć na stronie Europa-Now.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here