OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE ZUS

Obowiązujące formularze ZUS w 2014r. określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 roku ( Dz. U. z 2013r.,poz. 1101 ).
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie są obciążone nadmiarem formularzy do wypełnienia, ponieważ w części wyręcza ich sam ZUS, dokonując z urzędu formalności na podstawie danych przekazanych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca musi jedynie w ciągu 7 dni wypełnić formularze dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Są to formularze: ZUS ZUA lub ZUS ZZA oraz ZUS ZCNA

ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń, które jest wypełniane w przypadku objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym lub tylko ubezpieczeniem społecznym
ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, które jest wypełniane w przypadku objęcia tylko ubezpieczeniem zdrowotnym
ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.
W trakcie trwania działalności prowadzący ma obowiązek składania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Jest on zwolniony z tego obowiązku w przypadku, gdy nie zmieniły się dane wykazane w ostatniej złożonej przez niego deklaracji lub zmieniły się tylko minimalne wysokości podstawy wymiaru składek ( ale składki musi odprowadzić zgodnie z tymi zmianami).
Przedsiębiorca, który zaprzestaje wykonywać działalność i w związku z tym złożył do CEIDG wniosek o wykreślenie wpisu, również z urzędu jest przez ZUS dokumentem ZUS ZWPA wyrejestrowywany jako płatnik składek. Musi jednak w ZUS złożyć formularz:
ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń
ZUS ZCNA – wyrejestrowanie zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
Przedsiębiorcę, który zawiesza wykonywanie działalności lub wznawia jej wykonywanie, ZUS automatycznie , na podstawie informacji z CEIDG, wyłącza lub włącza jako płatnika składek. Jedynie w przypadku, gdy w okresie zawieszenia działalności nastąpiły zmiany dotyczące kodu tytułu ubezpieczenia, należy wypełnić formularz zgłoszenia do ubezpieczenia. Poza tym ponownie należy wypełnić formularz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny .
PRZEKAZYWANIE WYPEŁNIONYCH FORMULARZY DO ZUS
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekazywać deklaracje do ZUS w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty. Może również wybrać drogę elektroniczną korzystając z aktualnej wersji programu Płatnik lub poprzez aplikację e-Płatnik na PUE.ZUS.Pl

KONTA BANKOWE ZUS:
1/ ubezpieczenie społeczne – 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
2/ ubezpieczenie zdrowotne – 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
3/ Fundusz Pracy – 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
Przedsiębiorca działający jednoosobowo może regulować składki przekazem pocztowym albo obciążając swój rachunek bankowy. W przypadku formy bezgotówkowej za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika składek a nie dzień polecenia przelewu.

CZŁONKOWIE RODZINY , którzy mogą za pośrednictwem formularza ZUS ZCNA zostać zgłoszeni do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. nr164, poz.1027 z póz.zm. ):
– dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku,
– wnuki, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
– małżonek,
– wstępni (rodzice, dziadkowie ) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *