Formy regulacji działalności gospodarczych

Decydując się na „przejście na swoje” warto wiedzieć, że istnieją tgw. formy regulacji działalności gospodarczej takie jak: koncesja, licencja, zezwolenie lub też działalność regulowana. Oczywiście jeśli przedmiot naszej działalności wymaga takich „papierów” nie dzieje się nic strasznego ale od momentu założenia działalności musimy się liczyć z pewnymi utrudnieniami.

Podstawowe pojęcia formy regulacji działalności gospodarczych

Zezwolenie– to możliwość wykonywania określonych rzeczy w określonych miejscach na określonych prawach. Organ wydający takie zezwolenia nie ma prawa odmówić wydania zezwolenia przedsiębiorcy jeśli ten spełni wszelkie warunki aby to zezwolenie otrzymać.
Koncesja– to akt administracyjny upoważniający koncesjonariusza do prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej. Zazwyczaj koncesje wprowadza się w przypadkach gdy dane działalności mają olbrzymi wpływ na funkcjonowanie państwa lub obywateli.
Licencje– są to zezwolenia na prowadzenie ściśle określonej działalności. Zazwyczaj przepisy prawa wymagają aby osoba pragnąca posiadać licencję na wykonywanie danej czynności miała odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz zdane konkretne egzaminy.
Regulowana działalność gospodarcza– to konkretna działalność gospodarcza, która wymaga spełnienia określonych warunków opisanych w polskim prawie.

Zezwolenia

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej , która w artykule 75 odwołuje się do przepisów szczegółowych zawartych w odrębnych ustawach istnieje wiele działalności wymagających specjalnych zezwoleń. Wszelkie szczegóły dotyczące warunków takich zezwoleń doczytać można w interesujących nas przepisach do których owa ustawa się odwołuje. Zgodnie z nią zezwoleń na działalność gospodarczą wymaga:

• sprzedaży napojów alkoholowych

• urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych,

• prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

• odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

• ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

• leczenia substytucyjnego osób uzależnionych, wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych

• produkcja tablic rejestracyjnych

• prowadzenie działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych przez banki

• prowadzenie funduszu emerytalnego

• prowadzenie banku lub instytucji kredytowej

• prowadzenie giełdy towarowej

• zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną

• gospodarki odpadami

• instalacje lub naprawy oraz sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych

• prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

• prowadzenie laboratorium referencyjnego

• wytwarzanie produktów leczniczych

• wykonywanie przewozów kabotażowych na terytorium RP

• wykonywanie rybołówstwa morskiego

• założenie lotniska, zarządzania lotniskiem użytku publicznego

• utworzenie i prowadzenia instytucji pieniądza elektronicznego

• wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

• wykonywanie działalności brokerskiej

• wykonywanie działalności pocztowej

• prowadzenie składu podatkowego

• prowadzenie funduszu inwestycyjnego

• hodowla zwierząt laboratoryjnych lub dostarczania zwierząt doświadczalnych

• wykonywanie planów urządzenia lasu

• wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego

• prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych

• wykonywanie działalności regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób

Koncesje

Zgodnie z polskim prawem koncesji udziela minister związany z daną działalnością. Nadaje ją na czas określony jednak nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Oprócz głównych warunków przedsiębiorca powinien spełnić dodatkowe takie jak doświadczenie firmy i renoma.
Do działalności wymagających koncesji zalicza się:

• poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin

• wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi

• wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią

• ochrony osób i mienia

• rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

• przewozów lotniczych

• kasyna

Licencje

Sprawy licencji są już bardziej skomplikowane. Generalnie licencje są związane z wykonywaniem konkretnych zawodów. Obecnie partie rządzące chcą zdelegalizować część z nich tak aby zmniejszyć współczynnik bezrobocia oraz „urynkowić” część z tych zawodów. Przykładem zawodów z wymaganą licencją:
• Rzeczoznawca majątkowy

• Makler

• Rybak

• Urbanista

• Prawnik

• Doradca finansowy

Działalność regulowana

Działalność regulowana to w pewnym sensie zastąpienie klasycznego zezwolenia. Przedsiębiorca chętny wykonywać działalność regulowaną ma obowiązek wpisać się w odpowiedzni rejestr oraz dowieść, że spełnia określone wymagania. Jeśli przedsiębiorca spełni te wymagania w ciągu 7 dni odpowiedni organ powinien zaakceptować wpis przedsiębiorcy. Bez akceptacji tego wpisu przedsiębiorca nie może prowadzić działalności. Działalności regulowane to:

• organizowanie imprez turystycznych

• świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP i polowania za granicą

• świadczenie usług w zakresie: pośrednictwa pracy

• konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin

• obrót materiałem siewnym

• wytwarzanie lub magazynowania bio-komponentów

• wybór lub rozlew napojów spirytusowych

• wybór lub rozlew wyrobów winiarskich

• wyrób alkoholu etylowego lub wytwarzanie wyrobów tytoniowych

• prowadzenie przedsiębiorstwa składowego

• przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

• kształcenie podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

• kształcenie podyplomowego pielęgniarek i położnych lub prowadzenia indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej i grupowej, praktyki pielęgniarek i położnych

• prowadzenie grupowej praktyki lekarskiej lub prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej

• prowadzenie stacji kontroli pojazdów, prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców lub ośrodka doskonalenia techniki jazdy

• prowadzenie pracowni psychologicznej

• prowadzenie działalności kantorowej

• prowadzenie usług detektywistycznych

• wykonywanie działalności pocztowej

• organizowanie wyścigów konnych

• prowadzenie działalności telekomunikacyjnej

• prowadzenie kursów dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych

• prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

One thought on “Formy regulacji działalności gospodarczych

  • Październik 13, 2017 at 6:01 pm
    Permalink

    Zastanawia mnie czemu tu nigdzie nie ma ujętego transportu drogowego rzeczy skoro wymaga uzyskania na teren RP zezwolenia a na Międzynarodowy Licencji. Oraz czy są tu ujęte wszystkie inne działalności wymagające pozwoleń itp.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *