Jednoosobowa działalność gospodarcza a ZUS

Zgodnie z artykułem (formy działalności gospodarczej) jedną z form zarobkowania jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Taki start w biznes rodzi obowiązek przystąpienia do ubezpieczeń społecznych, nawet przez studentów( podczas gdy studenci do 26 roku życia pracujący na podstawie umowy zlecenia nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu). Jedynie przy tak zwanym zbiegu ubezpieczeń ( na przykład pracowniczym, rolniczym, pobieraniu emerytury- szczegółowo ustawa z dnia 13 X 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U z 2009r. nr 205 poz 1585) możliwe są zwolnienia z opłaty składek. Zawsze jednak istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia emerytalno- rentownego jednak w takim przypadku dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie jest możliwe. W tym artykule najpierw zajmiemy się przepisami prawa, a potem obowiązującą dokumentacją.

 

Co do zasady osoba prowadząca działalność gospodarczą musi samodzielnie odprowadzać składki na:

Ubezpieczenie społeczne

  • obowiązkowo: emerytalne, rentowe i wypadkowe
  • dobrowolne: chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne (obowiązkowe).

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne:

  • Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru.
  • Ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy wymiaru.
  • Ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru.

Ubezpieczenie wypadkowe – stopa składki odpowiada połowie najwyższej stopy procentowej tej składki ustalonej dla konkretnych grup działalności na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. Dz. U. nr 200 poz 1692 z późn. zm.

Podstawa wymiaru składki

Tutaj przepisy dzielą ubezpieczonych na dwie grupy. Grupę preferencyjną i grupę pozostałych. Do grupy preferencyjnej należą przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005r. i którzy :

  • Nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadzili pozarolniczej działalności oraz
  • Nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na którego rzecz przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Okres funkcjonowania na preferencyjnym ZUSie trwa dwadzieścia cztery miesiące i liczy się go od pierwszego pełnego miesiąca prowadzenia działalności. Podstawę wymiaru składek preferencyjnego ZUSu(tzw. małego ZUSu) stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za dany rok. W roku 2014 jest to kwota 504 zł.
Podstawą wymiaru składek pozostałych przedsiębiorców jest kwota zadeklarowana nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2014r. jest to kwota 2247,60zł.
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za dany rok kalendarzowy. W 2014r. kwota ta wynosi           112 380zł.
Dla osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, podstawę wymiaru składki stanowi podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, bez zastosowania rocznego ograniczenia. Podobnie ustala się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe, z tym że w przypadku tego ubezpieczenia w miesiącach, w których działalność trwała krócej podstawę wymiaru zmniejsza się proporcjonalnie dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.
Minimalne kwoty składek małego „ZUSu”(bez składki wypadkowej) w 2014r. wynoszą:

Mały ZUS
Ubezpieczenie emerytalne 98,38 zł
Ubezpieczenie rentowe 40,32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 12,35 zł

Minimalne kwoty składek „dużego ZUSu” (bez składki wypadkowej) w 2014r. wynoszą:

Duży ZUS
Ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł
Ubezpieczenie rentowe 179,81 zł
Ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł

Składka Zdrowotna

Składka zdrowotna jest zawsze obowiązkowa, dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Naliczana jest w wysokości 9% podstawy stanowiącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, podawanego przez GUS.

Składka na Fundusz Pracy

Składka ta wynosi 2,45% kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (bez ograniczenia do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Składki tej nie płacą przedsiębiorcy „małego ZUSu” oraz osoby, które ukończyły 55 lat (kobieta) i 60 lat( mężczyzna).

Zawieszenie działalności gospodarczej

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zawiesić jej wykonywanie na okres od 30 dni do dwudziestu czterech miesięcy. W tym okresie może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń (emerytalnego i rentownego ale nie chorobowego), natomiast w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego musi zawrzeć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Terminy opłacania składek

Składki ZUS osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą opłaca w terminie do 10go dnia za miesiąc poprzedni. Spóźnienie z opłatą skutkuje koniecznością opłaty odsetek, przerwie w ubezpieczeniu zdrowotnym a także utratą prawa do zasiłku chorobowego w przypadku jeśli było takie ubezpieczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *