Biznesomania

Wyceniamy Twój przyszły biznes !

Szampan z dom weselny
Biznesy wysokobudżetowe Wyceny

Dom weselny czyli jak zarobić na miłości

Ślub z weselem to jedno z najważniejszych momentów w życiu. Chwila kiedy wypowiada się sakramentalne „Tak” pozostaje w pamięci na długo, zarówno osób to słowo wypowiadających jak i najbliższej rodziny. Moda na wesela istnieje w naszym społeczeństwie od wieków. Zazwyczaj wesela odbywały się w miejscach zamieszkania. Z reguły w domu Panny Młodej. Zwyczaj ten nieco ewoluował. W dzisiejszych czasach powstałą moda na robienie wesel w salach do tego przystosowanych. Sale takie pozwalają na zaproszenie większej ilości gości, są wyposażone w miejsce do tańczenia oraz osobną kuchnię i łazienki. Wszystkie te plusy sal weselnych wyparły modę na organizację wesel w domach. Rynek to zauważył i od kilku lat możemy zaobserwować wysyp domów weselnych, o których będzie dzisiejszy artykuł.

Czy inwestycja w Dom weselny jest dzisiaj opłacalna? Wszystko zależy od wielu czynników, które spróbujemy pokrótce przedstawić. Przed przystąpieniem do realizacji naszego projektu musimy w pierwszej kolejności zrobić badanie rynku tj. ile  Domów  Weselnych aktualnie funkcjonuje w najbliższej okolicy,  jaką mają ofertę, ceny, terminy oraz jaką ilość gości są w stanie jednorazowo przyjąć. Ważne jest, gdzie zamierzamy prowadzić naszą działalność. W miastach, gdzie konkurencja jest większa ( hotele, restauracje) ceny często są niższe niż tam, gdzie ich brak.  Są to ważne informacje,. które dadzą odpowiedź, jaką ilość imprez rocznie możemy zrealizować, dla jakiej ilości gości i w jakich cenach. Mamy tu na myśli, nie tylko przyjęcia weselne, ale również: chrzciny, komunie, stypy oraz inne imprezy typu sylwester, studniówki, ostatki itp. Trzeba zrobić wszystko, by nasz Dom Weselny funkcjonował nie tylko sezonowo, ale w miarę możliwości przez cały rok.

Rynek weselny

Organizacja imprez okolicznościowych szczególnie wesel stała się w Polsce jedną z najbardziej rozwijających się branż. Według serwisu Bankier.pl Polacy coraz więcej wydają na organizację ślubów.

„Jak wskazują konsultanci ślubni, w ciągu ostatniego dziesięciolecia średnia kwota wydawana na organizację wesela w Polsce znacząco wzrosła i wynosi dziś nawet od 40 do 50 tys. zł., podczas gdy roczny koszt życia przeciętnej polskiej rodziny to ok. 48 tys. zł*. Katarzyna Gajek, wedding planner z agencji Aspire.pl, porównuje tę kwotę do wydatków Amerykanów, którzy na organizację ślubu i wesela przeznaczają „tylko” ok. 56 proc. rocznych kosztów życia.”

Fakt, że nasi rodacy mimo globalnego kryzysu gospodarczego, wydają sumę swoich rocznych dochodów może być wyraźnym znakiem dla potencjalnych przedsiębiorców, że moda na wesela nie minie tak szybko a organizacja imprez okolicznościowych będzie się jeszcze długo opłacać.

Zanim zaczniemy działalność.

Zanim zaczniemy działalność gospodarczą należy upewnić się czy budynek, który mamy na nią przeznaczyć jest dopasowany do przepisów związanych z SANEPIDem, strażą pożarną oraz ogólnych przepisów budowlanych.

Sanepid

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z

2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności polegającej na obrocie żywnością należy złożyć wniosek do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zarejestrowanie i zatwierdzenie działalności (art. 61-67 w/w ustawy). Przed rozpoczęciem działalności zaleca się zapoznanie z treścią podstawowych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym:

 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.139.1 z późn. zm.) ,
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U.UE.L.02.31.1 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( U. z 2010 r. nr 136, poz. 914);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 106, poz. 730).

Rozpoczęcie działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu 852/2004 oraz art. 63 podlega karze pieniężnej – (art. 103 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia)

Należy mieć na uwadze fakt, iż w przypadku samodzielnego przygotowywania posiłków, zgodnie z art. 59, ww. ustawy z dnia 25. 08. 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia :

ust. 2: „ Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby”

Należy pamiętać, że przepisy prawa dokładnie opisują nawet pomieszczenia jakie powinny się znaleźć w nieruchomości, którą pragniemy przystosować do usług domu weselnego. Opis ten jest min. zamieszczony rozporządzeniu Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w rozdziale II załącznika II.

ROZDZIAŁ II
SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ, W KTÓRYCH SIĘ PRZYGOTOWUJE, PODDAJE OBRÓBCE LUB PRZETWARZA ŚRODKI SPOŻYWCZE (ZA WYJĄTKIEM MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW ORAZ OBIEKTÓW WYMIENIONYCH W ROZDZIALE III)

1. W pomieszczeniach, w których się przygotowuje, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze (z wyjątkiem miejsc spożywania posiłków oraz
pomieszczeń wymienionych w rozdziale III, ale włączając pomieszczenia zawarte w środkach transportu), projekt i wystrój muszą umożliwiać dobrą
praktykę higieny żywności, w tym ochronę przed zanieczyszczeniem między oraz podczas działań. W szczególności:
a) powierzchnie podłóg muszą być utrzymane w dobrym stanie i muszą być łatwe do czyszczenia, oraz w miarę potrzeby, do dezynfekcji. Wymaga to
stosowania nieprzepuszczalnych, niepochłaniających, zmywalnych oraz nietoksycznych materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego
mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie. Gdzie sytuacja tego wymaga, podłogi muszą zapewniać odpowiednie
odwadnianie podłogowe;
b) powierzchnie ścian muszą być utrzymane w dobrym stanie i muszą być łatwe do czyszczenia, oraz tam gdzie jest to konieczne, do dezynfekcji. Wymaga
to stosowania nieprzepuszczalnych, niepochłaniających, zmywalnych oraz nietoksycznych materiałów oraz gładkiej powierzchni aż do wysokości niezbędnej do działania, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie;
c) sufity (lub, w przypadku gdy nie ma sufitu, wewnętrzna powierzchnia dachu) i osprzęt napowietrzny muszą być zaprojektowane i wykończone w
sposób uniemożliwiających gromadzenie się zanieczyszczeń oraz redukujący kondensację, wzrost niepożądanych pleśni oraz strząsanie cząstek;
d) okna i inne otwory muszą być skonstruowane w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń. Te, które mogą być otwierane na zewnątrz
muszą, tam gdzie jest to niezbędne, być wyposażone w ekrany zatrzymujące owady, które mogą być łatwo demontowane do czyszczenia. W miejscach gdzie
otwarte okna mogą spowodować zanieczyszczenie, okna muszą być zamknięte i unieruchomione podczas produkcji;
e) drzwi muszą być łatwe do czyszczenia oraz, w miarę potrzeby, do dezynfekcji. Wymaga to wykorzystania gładkich i niepochłaniających
powierzchni, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie; oraz
f) powierzchnie (wraz z powierzchniami wyposażenia) w obszarach, w których pracuje się z żywnością, a w szczególności te pozostające w kontakcie z
żywnością muszą być w dobrym stanie i muszą być łatwe do czyszczenia, w miarę potrzeby, do dezynfekcji. Wymaga to stosowania gładkich, zmywalnych,
odpornych na korozję oraz nietoksycznych materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że
inne użyte materiały są odpowiednie.
2. W miarę potrzeby, muszą być stosowane odpowiednie urządzenia do czyszczenia oraz dezynfekcji narzędzi roboczych oraz wyposażenia. Urządzenia
te muszą być skonstruowane z materiałów odpornych na korozję i muszą być łatwe do czyszczenia oraz muszą posiadać odpowiednie doprowadzenie ciepłej i
zimnej wody.
3. W stosownych przypadkach, należy przyjąć odpowiednie przepisy dla wszelkich czynności związanych z myciem żywności. Każdy zlewozmywak lub
inne takie urządzenie przeznaczone do mycia żywności musi posiadać odpowiednie doprowadzenie ciepłej i/lub zimnej wody pitnej zgodnie z
wymogami rozdziału VII oraz musi być utrzymane w czystości oraz, w miarę potrzeby, dezynfekowane.

Pozostałe pozwolenia

Oprócz zgody sanepidu do otworzenia własnej działalności związanej z organizacją wesel potrzebne będzie jeszcze pozwolenie od straży pożarnej oraz z wydziału architektury.

 • Komenda Straży Pożarnej przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawsze zgodnie z Art.56 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 104  Prawo budowlane, Dziennik Ustaw  Nr. 89 poz.414 z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego art. 104
 • Wydział Architektury wydaje pozwolenie na użytkowanie zgodnie z Art.55, 59, 87, 104  Prawo budowlane, Dziennik Ustaw  Nr. 89 poz.414 z późniejszymi zmianami,  oraz zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego art. 104

Zaczynamy!!!

Stolik wiejski to częsty wystrój domu weselnego
Stolik wiejski to częsty wystrój domu weselnego

Dom weselny w budowie

Zakładamy, że nasz Dom Weselny będzie funkcjonował w mieście średniej  wielkości,  zorganizuje 25 imprez rocznie , przyjmując średnio 140 gości. Ponieważ będziemy realizować wesela : „małe” i „duże”, by uzyskać założoną średnią, nasz obiekt musi być przygotowany do jednorazowego przyjęcia co  najmniej  200 gości. Jest to dla nas bardzo ważna informacja, która da nam odpowiedź na pytanie, jakiej wielkości obiekt należy wybudować, by spełnił nasze założenia.

Żeby oszacować koszty budowy, warto zapoznać się z ofertą specjalizujących się w projektowaniu domów weselnych biur architektonicznych. Obiekt spełniający wszystkie warunki techniczne do przyjęcia takiej ilości gości powinien posiadać minimum  900 m2 powierzchni użytkowej. Orientacyjny koszt budowy w stanie deweloperskim  to około 1,100-1,200 tys. złotych , wykończenie  wraz z kompletnym wyposażeniem kuchni , sal bankietowych, klimatyzacji itd. to kolejne 400 tys. złotych. Do tego należy doliczyć koszty zakupu działki , zagospodarowanie , uzbrojenie oraz ogrodzenie  terenu, a to kolejne 200-300 tys. złotych. Jak widać koszt budowy „pod klucz” może zamknąć się kwotą 1,700-1,800 tys. złotych. Do prowadzenia działalności niezbędny będzie zakup specjalistycznego samochodu dostawczego, na który należy przeznaczyć kwotę około 60 tys. złotych. W tym miejscu warto zastanowić się nad źródłami finansowania naszej inwestycji. Osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą mogą starać się o dotacje unijne w ramach wielu programów, w tym PROW 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tu można uzyskać kwotę do 300 tys. złotych. W zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, warto skorzystać z usług  wyspecjalizowanych firm i instytucji doradczych.  

Jak widać pieniądze, które musimy zainwestować  w  projekt są znaczne ,dlatego  przy wyborze docelowej lokalizacji warto się zastanowić, by nasz obiekt spełniał funkcje nie tyko Domu Weselnego, ale również baru, restauracji oraz motelu. Przy wyborze lokalizacji należy uwzględnić również fakt, czy organizowane przez nas imprezy mogą stwarzać uciążliwe dla otoczenia hałasy, określone w przepisach szczegółowych. Mamy tu na myśli najbliższych sąsiadów.

Bardzo ważne jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanych firm projektowych, ponieważ po zakończeniu budowy czeka nas trudny etap uzyskiwania decyzji i pozwoleń na prowadzenie działalności, wydawanych przez: Państwową Inspekcje Pracy, Państwową Straż Pożarną, Państwowy Inspektorat Sanitarny oraz Wydział Architektury.

Nietypowy wystrój domu weselnego

Dom weselny – przychody

Jaki przychód brutto osiągniemy organizując przyjęcie weselne? Przedstawimy pokrótce ostrożną kalkulację. Zakładając średnio 140 gości weselnych , w cenie brutto 180 złotych od osoby, przychód brutto wyniesie 25 200 złotych. Rocznie jesteśmy w stanie zorganizować przeliczeniowo 25 imprez, daje to nam przychód brutto wysokości 630 tys. złotych..

Co oferujemy gościom:

 1. Lokal z klimatyzowaną udekorowaną salą konsumpcyjną z parkietem, dekoracją stołów i krzeseł, pełnym zapleczem sanitarnym, ochroną oraz parkingiem strzeżonym.
 2. Profesjonalną i miłą obsługę kucharsko-kelnerską
 3. Bogaty zestaw menu:
 • wino musujące na powitanie
 • 6 dań gorących na osobę oraz deser.
 • 15 – przystawek i przekąsek
 • napoje, soki, kawa, herbata bez limitu.
 • tort, ciasto, owoce, pieczywo

Co oferujemy gościom za dodatkową opłatą :

 1. Pokoje gościnne
 2. Stolik wiejski oraz grill.
 3. Barek piwny oraz koktajlowy.
 4. Pokazy sztucznych ogni.

Wódkę, wino oraz piwo wstawiają zamawiający.

Dom weselny – koszty

Jakie koszty brutto należy ponieść organizując przyjecie weselne dla 140 gości?

 1. Koszty pracy obsługi wesela to kwota brutto około  6,0 tys. złotych, na którą składa się praca : –  trzech kucharek  —  czterech kelnerów-  kierowcy zaopatrzeniowca-  pracownika ochrony-  sprzątaczki
 2. Koszty zakupów produktów spożywczych w zależności od menu , to średnio kwota brutto 9,0 tys. złotych.
 3. Koszty zakupów środków czystości to kwota brutto 300 złotych.
 4. Koszty zakupów żywych kwiatów i innych produktów dekoracyjnych to kwota brutto 300 zł.
 5. Koszty energii elektrycznej , gazu, wody, ścieków i wywozu śmieci to kwota brutto 700 złotych.
 6. Koszty prania obrusów, serwet i pościeli, napraw i remontów bieżących to kwota brutto 700 złotych.
 7. Koszty paliwa i obsługi samochodu dostawczego oraz telefonów to kwota brutto 400 złotych.
 8. Koszty reklamy – szyld, ulotki, wizytówki, ogłoszenia itp. to kwota brutto 100 złotych.

Całkowity koszt realizacji przyjęcia weselnego to kwota brutto 17,5 tys. złotych. Zakładając przeliczeniowo 25 imprez, daje to nam całkowity koszt brutto związany z realizacją wesel w wysokości 437,5 tys. złotych. Do kosztów tych należy doliczyć  koszty bieżące związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. obsługa biura rachunkowego, oraz koszty związane z całorocznym utrzymaniem obiektu tj. monitoring, koszty remontów, napraw, uzupełnienia wyposażenia, ogrzewania i oświetlenia oraz ubezpieczenia w sumie w kwocie brutto 50 tys. złotych. Całość rocznych kosztów prowadzenia działalności naszego domu weselnego to kwota brutto  487,5 tys. złotych.

Wyniki finansowe

Jak podaliśmy wcześniej, rocznie jesteśmy w stanie zorganizować przeliczeniowo 25 imprez, daje to nam przychód brutto wysokości 630 tys. złotych. Ponadto przychód możemy uzyskać z oferty dodatkowo płatnej i może on osiągnąć  rocznie  wysokość brutto 50 tys. złotych. Zatem roczny przychód, który możemy uzyskać  to kwota brutto 680 tys. złotych. Tak więc nasz roczny zysk brutto wyniesie 192,5 tys.złotych.

Wynik finansowy na jednym weselu
Wynik finansowy na jednym weselu

Oczywiście podane ilości i ceny są orientacyjne zależne od bardzo wielu czynników w tym przede wszystkim ilości imprez oraz  uczestniczących w nich gości. Zyski mogą być większe w przypadku większego zaangażowania osobistego właścicieli, gdy jest to tzw. interes rodzinny.

Warto pamiętać o rocznym podatku od nieruchomości, który w przypadku naszego obiektu w mieście średniej wielkości może wynieść około 20 tys.złotych.

Podsumowanie

Podsumowując, ważne jest by nasz Dom Weselny funkcjonował nie tylko sezonowo, ale w miarę możliwości przez cały rok. Ponieważ branża weselna jest branżą sezonową ( wiosna – lato ) trzeba zrobić wszystko by w pozostałe miesiące organizować mniejsze rodzinne przyjęcia takie jak: chrzciny, komunie, rocznice małżeńskie, oraz konferencje, bale karnawałowe, spotkania firmowe itp. Optymalnym rozwiązaniem jest gdy nasz obiekt z racji lokalizacji spełnia również funkcje  baru, restauracji oraz motelu, dzięki czemu w dni powszednie może obsługiwać  turystów i wycieczki.

17 KOMENTARZY

 1. Biznes na weselach to raczej ciężki kawałek chleba, no chyba, że to rodzinna firma. Można połączyć to z restauracją wtedy z pewnością będzie się opłacało. Jeszcze gdyby taki dom był przy w miarę ruchliwej drodze. Moim zdaniem ok.

 2. W takim Domu Weselnym, który oferuje też nocleg i pokoje gościnne, na pewno przyda się dobry program dla hoteli, dzięki któremu wprowadzenie nowych rezerwacji czy prowadzenie całego domu będzie prostym zadaniem (w końcu nie tylko zarządzanie hotelami, ale też domem weselnym to nie jest łatwy kawałek chleba). Gdyby ktoś szukał tego typu rozwiązań to polecam InteliHotel -Według mnie najlepsze rozwiązanie na rynku 🙂

 3. Moim zdaniem najważniejsze w zakresie prowadzenia takiego biznesu jest posiadanie odpowiedniego biznesplanu domu weselnego, który wykaże najpierw na papierze, że taka działalność ma szanse na sukces. Bez takiego dowodu, moim zdaniem nie ma co angażować kilkuset tysięcy złotych oraz kilku lat życia, jeśli nawet na papierze nie osiągniemy satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji.

 4. Mam od 11 lat firmę cateringową. Kończę teraz budowę swojego domu weselnego. Stoły, krzesła, obrusy falbany, wózki, meble ogrodowe zamawiałem z Chin. Kupiłem tan sam towar 2 do 4 razy taniej niż w Polsce a jest to dokładnie to samo. Taj zdzierają na nas w Polsce. W marcu wypływa do mnie ostatni kontener mam w nim wolne miejsce i chętnie dla kogoś mogę coś domówić i podzielić koszty frachtu morskiego. Mam tam kontakty i mogę pomóc z załatwieniu wyposażenia. kontakt 608863230

 5. Witam mam działkę (6ha) na uboczu swojej miejscowości(wsi) gdzieś ok 17km od miasta, pracuje jako kucharka na weselach i mam duże doświadczenie w tej branży,chciałabym stworzyć(pobudować) swój własny dom weselny na 200osób. Szukam kogoś kto zna temat od podstaw i mógłby mi podpowiedzieć od czego zacząć.Wiem że interes się opłaca.

 6. Witam ! Ja też w tym roku wchodzę do branży weselnej. Zaprojektowany dom z hotelem prezentuje się pięknie. Nikt mi nie powie, że ten biznes się nie opłaca!! Żyła złota. Ciągle nisza na rynku. Ryzykuję wszystkim, ale warto. Dodam, że nie mam za dużego doświadczenia, ale mam zaufanych i sprawdzonych ludzi. Uda się!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *