Formy i rodzaje zatrudnienia

W Polsce, są różne formy i rodzaje umów dotyczących zatrudnienia. Znajomość zarówno tych rodzajów, jak i różnic między nimi może skutkować zachowaniem dużej ilości pieniędzy w kasie firmy, a co za tym idzie w kieszeni właściciela.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest to czynność prawna zawierana między pracodawcą i pracobiorcą . Pracobiorca zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy w czasie i miejscu przez niego określonym. Pracodawca natomiast, zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Umowę o pracę można podzielić na cztery różne typy:

  • Umowa na okres próbny
  • Umowa na okres określony ( w tym umowa na zastępstwo)
  • Umowa na czas wykonania określonej pracy
  • Umowa na czas nieokreślony

Okres próbny jak sama nazwa wskazuje, to umowa o pracę, w której pracodawca ocenia poczynania pracobiorcy. Jeśli ten nie spełni wymagań przed nim stawianych, pracodawca nie musi rozwiązywać umowy, gdyż umowa taka zostaje rozwiązana po ustalonym czasie. Przedsiębiorca może, ale nie musi zatrudniać osoby pracującej na okres próbny. Jeśli jednak pracobiorca dalej będzie pracować za zgodą pracodawcy, domniema się umowę na czas nieokreślony. Ważną kwestią jest fakt, że umowa na czas określony, nieokreślony oraz na czas wykonania konkretnej pracy może być poprzedzona 3 miesięczną umową na okres próbny. Umowa na okres próbny nie może dotyczyć młodocianych, którzy to podlegają odrębnym przepisom. Umowa na okres próbny może być rozwiązana za porozumieniem stron.

Umowa na czas określony

W trakcie przygotowywania takiej umowy pracodawca z góry określa czas trwania takiej umowy, może to być zarówno kilka miesięcy jak i kilka lat. Umowa ta, po upłynięciu określonego czasu rozwiązuje się automatycznie a przedsiębiorca nie ma obowiązku wypowiadania jej wcześniej. Jedynym wyjątkiem może być umowa z kobietą w ciąży. Termin wygaśnięcia umowy zostaje wydłużony do dnia porodu.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Jest to umowa, która ma na celu zdefiniowanie określonego zadania. Umowa na czas wykonania określonej pracy jest zawierana przeważnie wtedy, gdy nie da się przewidzieć czasu potrzebnego do wykonania tego zadania. Umowa ta traci na ważności wtedy gdy zadanie zostało wykonane lub przez porozumienie stron.

Umowa o zastępstwo

Umowa o zastępstwo jest to typ umowy na czas określony. Istnieje możliwość podpisania tego typu umowy jeśli któryś z pracowników jest na urlopie zdrowotnym, wychowawczym, bezpłatnym itd. Umowę o zastępstwo można rozwiązać zarówno po wygaśnięciu daty, do której pracobiorca, miał pracować jak również za porozumieniem stron.

Umowa na czas nieokreślony

Jest to najbezpieczniejsza umowa z punktu widzenia pracobiorcy. W umowie nie ma daty wygaśnięcia umowy co oznacza, że pracownik będzie pracował do czasu, kiedy dostanie lub złoży wypowiedzenie. Zgodnie z Kodeksem Pracy długość okresy wypowiedzenia jest zależna od stażu pracy.

Okres wypowiedzenia trwa:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik pracował krócej niż pół roku.
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik pracował krócej niż 3 lata.
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Umowa o dzieło

To cywilno-prawna umowa, w której pracownik w zamian za dane wykonanie konkretnej usługi dostaje konkretną zapłatę. Niewątpliwym plusem umowy o dzieło jest to, że przedsiębiorcy nie obchodzi w jaki sposób  jak zleceniobiorca poradzi sobie z problemem wykonania danej czynności oraz czym to zrobi. Ważny jest tylko efekt końcowy za który zleceniobiorca dostanie zapłatę. Umowa o dzieło nie daje pracownikowi żadnych praw socjalnych. Umowa taka powinna zawierać :

  • Rodzaj dzieła
  • Wysokość zapłaty
  • Termin realizacji

Umowa zlecenie

Jest to umowa cywilnoprawna, w której podobnie jak w umowie o dzieło zleceniodawca zleca zleceniobiorcy konkretną pracę, jednak w odróżnieniu od niej zlecenie nie musi się kończyć konkretnym efektem. W  umowie zlecenie liczy się sam fakt pracy, natomiast w umowie o dzieło liczą się efekty pracy. Pamiętać jednak trzeba, że umowa zlecenie powoduje obowiązek płacenia składek ZUS chyba, że przedsiębiorca zatrudnia studenta w wieku do 26 lat, osobę która posiada własną firmę lub jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenia nie uprawnia do świadczeń socjalnych ani urlopu.

Umowa agencyjna

Jest to umowa w której agent zobowiązuje się do pośrednictwa przy zawieraniu umów z klientami w imieniu danej firmy. Agent w zamian za pośrednictwo dostaje wynagrodzenie. Umowa taka może być zawarta na czas zarówno określony jak i nieokreślony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *